İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 20 Haziran 2024
Beğen 2
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Abdullah Tamamlar-Müminlere Nasihat İlahi Sözleri

Abdullah Tamamlar-Müminlere Nasihat İlahi Sözleri

Abdullah Tamamlar-Müminlere Nasihat Sözleri – Abdullah Tamamlar-Müminlere Nasihat İlahisini Dinle – Abdullah Tamamlar-Müminlere Nasihat İlahi Sözleri

1Abdullah Tamamlar kaleminden yazılan Abdullah Tamamlar-Müminlere Nasihat İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Abdullah Tamamlar-Müminlere Nasihat Sözleri – Abdullah Tamamlar-Müminlere Nasihat İlahisinin Sözleri

 

Ey ana ümmetliğe davâ kılan
Dâima da’va-i bî-ma’nâ kılan
Adın ümmet, ümmet işi sende yok
İşlerin vardır muhalif ana çok
Ümmet oldur kim anın yolun vara
Hakk yoluna cümle varın vere
İmdi insafa gelelim cümlemiz
Ümmet işinden nemiz vardır nemiz
Ümmetîsen anın ahlâkını tut
Tâ ki ümmetlik bula sende sübût
Mustafâ işlemediğin işleme
İşleyip sonra peşîmanlar yime[
Hayr u tâati özüne pîşe kıl
Âhiret ahvâlini endîşe kıl
Anda ilteceğini fikr eylegil
Bunda iken gussasın anın ye-gil[
Bulmuş iken şimdi vakti kuvveti
Ciddi ü cehd et zâyî kılma fırsatı
Gönlüne yol bulmasın kibr ü hased
Kim hased birle helak olur cesed
Kibr hem reng-i gebirdir yazıda
Gebr olup kibr ehl-i kaldı yazıda
Yani kibr ü gebr ikisi bir olup
Yıkmaya Hakk varlığına gür olup
Ehl-i kibr ü dahi hem ehl-i riya
İkisi dahi yaramaz Allah’a
Gıybet ü zerk ü riyâdan key sakın
Tâ olasın Hazret-i Hakk’a yakın
Cümle işde bî-riyâ hoş sâdık ol
Hakk’a Peygambere hem lâyık ol
Hakk bilir kim çün ne işlerse kişi
Hakk’a lâyık işlemek gerek işi
Kılmagil hiç kimse ayıbına nazar
Sana ayruk kişi ayıbından ne zâr
Ayıbın ayrugun ko sen aybını gör
Cennet olmak diler isen sana gör
Ayıbının görmez gözün bin kılcasın
Görür ayruk Ayıbının bir kılcasın
Kimse hakkında deme hiç ayıb söz
Çün değilsin sen dahi hiç ayıbsız
Sen eğer ayruğa dersen sana hem
Diyeler için taşın hem dola gam
Bir der isen geri on işidesin
Demesen Hakk’a yarar iş edesin
Mustafâ kavlini tut hoş doğru ol
Doğruluktur Hakk’a varan doğru yol
Mustafâ kavlini her kim işidür
Mustafâ’nın ümmetidir işidür
Ah nidem ben bir dem emrin tutmadım
Bir gün ol dediği yola gitmedim
Nazenin ömrü kamu verdim yele
Nefsim arzularına yila yila
Ömrümün kadrini hergiz bilmedim
Şimdi bildim illa ömrü bulmadım
Saç sakal ağardı gönlüm kapkara
Kılmadım bir işi ki karam ağara
Benim ol yüzü kara vü âsî kul
Bencileyin âsi kul gelmiş değil
Hiç nefes olmaya isyan itmedim
Hem dahi bir doğru yola gitmedim
Her nefeste işledim bir günâh
Bir günâhçün kılmadım hiçbir gün âh
Hem yazuklarıma sağış yok durur
Cümle işlerimde sağ iş yok durur
Zerk ü tezvir ü riyâdır her işim
Gece vü gündüz müsâvîdir işim
Bir kadem Hakk’tan yana varmamışam
Nefs yoluna yıluben ârmamışam
Hakk’a lâyık eylemedim bir amel
İşlerim cümle dağa ile dağal
Bir nefes ölümümü hiç sanmadım
Fısk u isyan işleyip usanmadım
Âhiret ahvâlini zikr itmedim
N’olîser hâlim deyu fikr etmedim
Uşde erdi yolunu aldı ecel
Dahi fikrim dâima tûl-i emel
Hâlimin bazısın uş kıldım ayân
Bundan artık yavuz işim çok nihân
Dışıma bakıp benim sanman kişi
Ben bilirem işlediğim her işi
Kimse bilmez nice hâlim var durur
Ol bilir kim âlem-i esrâr durur
Hüdâ’nın kulluğuna kaâsır oldum
Bu nefsim maksûduna vâsıl oldum
Gece gündüz yirem türlü taâmı
Gözetmezem helâl-i vü harâmı
Yataram uyuram her subh her şâm
İbâdetde değilem gündüz akşâm
Bu ömr-i nâzenini uş geçirdim
Yiğitlik mevcini başdan göçürdüm
Yiğitlik dahi geçdi şöyle hoca
Erişti şastlıg u oldu koca
Dahi bundan nereye varalum di
Tamâm oldı vü ömrün kaydı bitdi
Bu hâllerde nemiz var Dosta lâyık
Geçirdik vaktimiz sarhoş ve ayık
Gizli hâlim ki bir olsa aşikâr
Taşlar ile eyleyeler seng-sâr
Ol ki bilir gizli hâlimi ayân
Geri Rahmet andan umaram hemân
Hâşâ lutfundan ki mahrum eyleye
Afv ide cürmümü merhum eyleye
Siz ben işlediğim işi işlemen
İşleyüben çok peşîmanlar yimen
Hiç benim ahvâlime kılman nazar
Siz anı işlen ki ol Hakk’a yarar
Mustafâ ahlâkını terk itmeniz
Doğru yolu koyup eğri gitmeniz
Tâ kim ana gerçek ümmet olasız
Hakk Taâlâ’nın rızâsın bulasız
Gerçek ümmet kıl bizi ey Hakk âna
Tâ ki ümmet deyüben bizi ana
Rahmetinden sen bizi ayırma-gil
Mustafâ ümmetliğinden ırma-gil
Her ne kim ol kıldîse sen anı tut
Kim anın buyruğu durur cana kut
Haşre dek ger denilirse bu kelâm
Nice haşr ola bu olmaya tamâm
Ger dilersiz bulasız oddan necât
Âşk ile derd ile edin es-salât
Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Resûlallah
Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Habîballah
Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Nûru Arşillah

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz