İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 05 Mart 2024
Beğen 1
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Abdullah Tamamlar-Arzı Hal İtdim Sana İlahi Sözleri

Abdullah Tamamlar-Arzı Hal İtdim Sana İlahi Sözleri

Abdullah Tamamlar-Arzı Hal İtdim Sana Sözleri – Abdullah Tamamlar-Arzı Hal İtdim Sana İlahisini Dinle – Abdullah Tamamlar-Arzı Hal İtdim Sana İlahi Sözleri

1Abdullah Tamamlar kaleminden yazılan Abdullah Tamamlar-Arzı Hal İtdim Sana İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Abdullah Tamamlar-Arzı Hal İtdim Sana Sözleri – Abdullah Tamamlar-Arzı Hal İtdim Sana İlahisinin Sözleri

 

Arz-ı hâl itdim sana nazm ile çün (ben) ey Hudâ
Suçlıyam hem sâ’ilem geldim niyâza kapuna
****
Şu cihânda çekdiğim mihnetleri keffâret it
Ben güneh-kâr kulunı sen mağfiret eyle şehâ
****
Akuben sulb-ı pederden düşdüm ana rahmine
Ben cenîn oldum ana rahminde çekdim çok cefâ
****
Doğdığım sâ’atde çekmişem meşakkat cüz’i ben
Tıfl iken çok itmişem anam kucağında bükâ
****
Bilmeyüb vakt-i sabâda işledim suç bî-hisâb
Urdılar te’dîb içün bana nice yumruk ‘asâ
****
İricek vakt-ı bülûğa doldı ışkın gönlime
Başladım yanmağa ‘ışk âteşine subh u mesâ
****
Gezdim ol sevdâ ile Şâmı Hicâzı Rûmi heb
Yaşım ol demde yigirmi idi ma’lûmdur sana
****
Kârbâna hem karışmak istemez vahşî idim
Yalınuz yayan yürümek hoş gelür idi bana
****
Rûma geldim çok tezevvüc eyledim nefse uyub
İtdiler meftun beni şehvet hevâ hubb-ı nisâ
****
Nâsa itdim pes nasîhat bana düşmân oldılar
Gördüm anlardan hisâbsız gam sitem derd ü belâ
****
Kocayub ‘âciz kaluben eyledim nâsdan fırâr
Ehl ü evlâd kavm u kardaş bana iderler cefâ
****
Hem bu hâlde bulmadım şöhret belâsından halâs
Eylerem halk-ı zemândan ey şehen-şâh iştikâ
****
İrmek isterler yüzümden mâ-sivâya ekseri
İstemezler cân u dilden ‘ışk u ‘irfân-ı Hudâ
****
Eskidi şimdi kafes yok iktidârım ülfete
Kûşe-i vahdetde buldum zikr ü fikrimde safâ
****
Dir bu Kuddûsî habîbin şehrini ârzûlayub
Rûhumı al anda yâ Rabbe’n-nebiyyi’l-müctebâ

Ahmed Kuddusi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz