İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 20 Haziran 2024
Beğen 2
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Mehmet Yetkin-Veladet Bahri İlahi Sözleri

Mehmet Yetkin-Veladet Bahri İlahi Sözleri

Mehmet Yetkin-Veladet Bahri Sözleri – Mehmet Yetkin-Veladet Bahri İlahisini Dinle – Mehmet Yetkin-Veladet Bahri İlahi Sözleri

Mehmet Yetkin kaleminden yazılan Mehmet Yetkin-Veladet Bahri İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Mehmet Yetkin-Veladet Bahri Sözleri – Mehmet Yetkin-Veladet Bahri İlahisinin Sözleri

 

Âmine hâtun Muhammed ânesi
Ol sadeften doğdu ol dür dânesi
Çünkî Abdullah’tan oldu hâmile
Vakt erişdi hefte vü eyyam ile
Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alâmetler belirdi gelmeden
Ol Rebiûl evvel âyın nîcesi
On ikinci gîce isneyn gîcesi
Ol gîce kim doğdu ol hayrûl-beşer
Ânesi anda neler gördü neler
Allâhümme salli alâ Muhammed
Dedi gördüm ol habîbin ânesi
Bir acep nûr kim, güneş pervânesi
Berk urup çıktı evimden nâgehân
Göklere dek nûr ile doldu cihân
Gökler âçıldı ve feth oldu zulem
Üç melek gördüm elinde üç âlem
Bîri meşrik bîri mağribde anın
Bîri dâmında dikildi Kâbenin
Allâhümme salli alâ Muhammed
İndiler gökden melekler sâf sâf
Kâbe gibi kıldılar beytim tavaf
Geldi huriler bölük bölük buğur
Yüzleri nûrundan evim doldu nûr
Hem heva üzre döşendi döşek
Adı sündüz döşeyen anı melek ya Resulallah
Çevre yanıma gelip oturdular
Muhammed Mustafa’yı birbirine müjdeler
Dediler oğlun gibi kadri cemil
Bir anaya vermemiştir Ol Celil.
Ulu devlet buldun, ey dildare sen
Doğacaktır senden O hulk-i hasen
Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır,
Bu gelen tevhid-i irfan kânıdır.
Bu gelen aşkina devreyler felek
Yüzüne müştakdürür ins ü melek
Bû gîce şâdân olur erbâb-ı dil
Bû gîceye can verir eshâb-ı dil şefaat ya Resulallah
Âlemler nura gark oldu
Muhammed doğduğu gece
Mü’min münafık fark oldu
Muhammed doğduğu gece
Aşkın nuru yere indi
Suyun rengi nura döndü
Hep susuzlar suya kand,
Muhammed doğduğu gece şefaat ya Resulallah
Huri kızları geldiler,
kundağın bile sardılar
Muhammed’e yüz sürdüler
Muhammed doğduğu gece
Yunus der ki, ey kardaşlar
Akıttım gözümden kanlı yaşlar
Secde etti dağlar taşlar
Muhammed doğduğu gece
Rahmeten lil’âlemindir Mustafâ
Hem şefîal müznibîndir Muhammed Mustafâ
Vasfınî bû resme tertib ettiler
Ol mübârek nûru terğib etdiler
Âmine eder çü vakt oldu tamâm
Kim vücûda gele ol hayrül enâm
Sûsadım gâyet harâretden katî
Sundular bir câm dolusu şerbeti
Şerbeti sunduk tâbânâ hûriler
Bûnu sana verdi Allâh dediler
Kardan ak îdi ve hem soğuk idi
Lezzeti dâhi şekerde yok idi
İçdim ânı oldu cismim nûra gark
İdemezdim kendimi nûrdan fark
Geldi bir akkuş kanâd ile revân
Arkamı sığâdı kuvvetle hemân
Doğdu ol sâatde ol sultân-ı dîn
Nûra gark oldu semâvât-ü zemîn
Sallû Aleyhi ve Sellimû teslimâ
Hatta tenâlû cenneten ve naîmâ
Allahuekber Allahuekber
La İlahe İllallahu Vallahu ekber
Allahu ekber ve lillahil hamd
Essalâtü vesselâmü aleyke
Ya Resûlallah
Esselâtü vesselâmü aleyke
Ya Habîballah
Essalâtü vesselâmü aleyke
Ya Seyyidel-evvelîne velâhirin.
Âmin Allahümme ya Rabbi bicahi Nebiyyikel Mustafa
Ve Resulikel Murtaza
Tahhir kulubena min külli vasfin yübaidüna an müşahadetike ve mehabbetik.
Ve emitna alessünneti vel-cemaati veşşevki ila likaike ya zel-celali vel-ikram.
Bi rahmetike ya erhamer-Rahimin. Ve selamün alel mürselin
Vel hamdü lillahi Rabbil-alemin el Fatiha.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz