İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 16 Temmuz 2024
Beğen 2
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Abdullah Tamamlar-Kapanur İse Bir Kapu İlahi Sözleri

Abdullah Tamamlar-Kapanur İse Bir Kapu İlahi Sözleri

Abdullah Tamamlar-Kapanur İse Bir Kapu Sözleri – Abdullah Tamamlar-Kapanur İse Bir Kapu İlahisini Dinle – Abdullah Tamamlar-Kapanur İse Bir Kapu İlahi Sözleri

1Abdullah Tamamlar kaleminden yazılan Abdullah Tamamlar-Kapanur İse Bir Kapu İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Abdullah Tamamlar-Kapanur İse Bir Kapu Sözleri – Abdullah Tamamlar-Kapanur İse Bir Kapu İlahisinin Sözleri

 

Kapanur ise bir kapu
Ne kapular açar Mevlâ
Tevekkül it yime kaygu
İşini hoş yapar Mevlâ
****
Tabibindir senin inan
İder her derdine dermân
Olur müşkillerin âsân
Kılar zahme tîmâr Mevlâ
****
Günâh dermânı istiğfâr
Dimiş Peygamber-i Muhtâr
Hemân sen ağlayub yalvar
Kulunu yarlıgar Mevlâ
****
Sığın hem ana şeytândan
Dahi dost gibi düşmândan
Niyâz eyle dil ü cândan
‘Adû mekrin bozar Mevlâ
****
Gurûr itme öğerlerse
Hazîn olma söğerlerse
Tahammül it döğerlerse
Olur nâçâra çâr Mevlâ
****
Su’âl it ‘âfiyet her dem
Şikâyet itme gelse gam
Hemîn ol sâbir ü ebsem
Kışı eyler bahâr Mevlâ
****
Güneş-veş ‘âmiyye nef it
Hızır-veş çağırana yit
Tarîk-ı muhsinâta git
Ki bire on yazar Mevlâ
****
Telattuf eyle yârâna
Teleyyün eyle düşmâna
Otur kalk gez hakîrâne
İder a’dâyı yâr Mevlâ
****
Sakın bühtân u gıybetden
Dahi buğz u ‘adâvetden
Edîblerden edeb öğren
Ki bî-‘ân yakar Mevlâ
****
Zinâdan çün eşed gıybet
Düşürür meclise zulmet
Virir câlislere kasvet
İder hem ihtimâr Mevlâ
****
Sevinme mâl-ı dünyâya
Kıvanma zühd ü takvâya
Tekebbür itme ednâya
Saha hürmet kılar Mevlâ
****
Hakîr zann itme dervîşi
Odur Hak sevdiği kişi
Anı bil şöyle ey şaşı
Ki itmiş bahtiyâr Mevlâ
****
İdüb yağma kamu varın
Kabûl itmiş hemân yârin
Zelîl bu gün ‘azîz yarın
Kılısar şehr-yâr Mevlâ
****
Dakîkdir kalbi miskinin
Yıkarsan yıkılır dînin
Yaşını bil ki şâhînin
İdübdür ihtisâr Mevlâ
****
Hazer kıl ehl-i ilhâddan
Urur yolunı ol râh-zen
Tutar isen sözimi sen
Elini bil tutar Mevlâ
****
Erenler-veş giyer bir tâc
Henüz bilmez nedür minhâc
İşi gücüdür istidrâc
Hemîn dir kâr-güzâr Mevlâ
****
Be-sûret ehl-i Haklar var
Ki dünyâ ehlidür anlar
‘Azâbı anlara ey yâr
İdiser bî-şümâr Mevlâ
****
Kanı bir sâlik-i sâdık
Kanı bu yola bir lâyık
Kanı zikr ile mest ‘âşık
Ki dir leyl ü nehâr Mevlâ
****
Sebebler halk idüb Rezzâk
Virir mahlûkına erzâk
Teşebbüs itmeyen fakfâk
Ma’âşında sıkar Mevlâ
****
Katî çok sûret uğrusı
Bilinmez özi toğrısı
Zamânın balsız arusı
Yaratmış sad-hezâr Mevlâ
****
Çalış sen zikr-i tevhîde
Dem-â-dem dîni tecdîde
Gönülden mâ-sivâ gide
Ana ol dem sığar Mevlâ
****
Lisânın ile zikr eyle
Dahi kalbinle fıkr eyle
Ganî Vehhâba şükr eyle
Sever ol Kird-gâr Mevlâ
****
Dilinde virdi olmayan
İçinde derdi olmayan
Ki ‘ışk odına yanmayan
Han nâra yakar Mevlâ
****
Şu kez zikr eyle dün ü gün
Diyeler tâ sana Mecnûn
Sakın olmayasın mahzûn
Seni kılmaz nâ-çâr Mevlâ
****
Tevekkül eyle her işde
Koma gönlüni teşvîşde
Koyubdur kalb-i dervîşde
Bu ‘ışkı yâdigâr Mevlâ
****
Bu nazmı sanma yâbânî
Çün ol ilhâm-ı Rabbânî
Okuyub pendi tutanı
Erenlere katar Mevlâ
****
İdersen zikr-i Kuddûsî
Siler kalbindeki pâsı
Komaz hîç dilde vesvâsı
Hem eyler pây-dâr Mevlâ

Ahmed Kuddusi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz